Struja, napon, otpor

[378.] Najmanji deo materije se naziva:

*a) atom.
*b) molekula.
*c) elektron.
*d) proton.

[379.] Najsitnije cestice od kojih je sastavljeno neko telo se nazivaju:

*a) neutroni.
*b) protoni.
*c) atomi.
*d) molekule.

[380.] Atom sacinjavaju:

*a) joni.
*b) elektroni i molekule.
*c) elektroni, neutroni i protoni.
*d) elektroni, neutroni i molekule.

[381.] Atomsko jezgro je sastavljeno od:

*a) elektrona.
*b) elektrona i protona.
*c) neutrona.
*d) protona i neutrona.

[382.] Atomi se medjusobno povezuju u:

*a) molekule.
*b) jedinjenja.
*c) druzine.
*d) skupine.

[383.] Karakteristicno za jonsku ili elektrovalentnu vezu je, da:

*a) elektropozitivan atom daje elektron elektronegativnom atomu u blizini.
*b) dva neutralna atoma dele jedan ili vise elektrona.
*c) medju atomima pliva oblak slobodnih elektrona.
*d) takva veza ne postoji.

[384.] Karakteristicno za kovalentnu vezu je, da:

*a) elektropozitivan atom daje elektron elektronegativnom atomu u blizini.
*b) dva razlicita atoma obrazuju elektronske parove koji su zajednicki za oba atoma.
*c) medju atomima pliva oblak slobodnih elektrona.
*d)  takva veza ne postoji.

[385.] Karakteristika metalne veze je, da:

*a) elektropozitivan atom daje elektron elektronegativnom atomu u blizini.
*b) dva neutralna atoma dele jedan ili vise elektrona.
*c) medju atomima pliva oblak slobodnih elektrona.
*d) takva veza ne postoji.

[386.] Kolicinu elektricnog naboja merimo jedinicom:

*a) volt.
*b) amper.
*c) kulon.
*d) om.

[387.] Elektricni potencijal merimo jedinicom:

*a) volt.
*b) amper po metru.
*c) kulon.
*d) om.

[388.] Jedinica za rad se naziva:

*a) dzul.
*b) volt.
*c) amper.
*d) om.

[389.] Kako se najlakse smanjenje uticaj elektricnog polja?

*a) Od uticaja elektricnog polja se stitimo sa plasticnom izolacijom.
*b) Nezeljeni uticaj smanjujemo oklapanjem metalnim materijalima.
*c) Osetljive delove oklapamo sa feromagnetnim materijalima.
*d) Od uticaja elektricnog polja se ne mozemo zastiti.

[390.] Sta je elektricna struja?

*a) Elektricna struja je usmereno kretanje nosilaca elektriciteta.
*b) Elektricna struja je slobodno kretanje elektrona u vakuumu.
*c) Elektricna struja je usmereno kretanje neutrona.
*d) Elektricna struja je kretanje elektrona u idealnom izolatoru.

[391.] Elektricna struja nastaje pod uticajem:

*a) razlike elektricnih potencijala izmedju dve tacke.
*b) gravitacione sile.
*c) otpornosti provodnika.
*d) kretanja neutrona.

[392.] Jedinica za merenje jacine elektricne struje je:

*a) volt.
*b) amper.
*c) om.
*d) farad.

[393.] Sa kojim slovom oznacavamo elektricnu struju?

*a) A.
*b) I.
*c) U.
*d) C.

[394.] 1A je jednako:

*a) 10000 mA.
*b) 0.01 kA.
*c) 100 mA.
*d) 0.001 kA.

[395.] Elektricni napon je definisan kao:

*a) sila medju  nosiocima elektriciteta.
*b) razlika elektricnih potencijala.
*c) potencijal naboja.
*d) sila, koja deluje na provodnik u magnetnom polju.

[396.] Sa kojim slovom oznacavamo elektricni napon?

*a) A.
*b) U.
*c) V.
*d) R.

[397.] Jedinica za merenje elektricnog napona je:

*a) om.
*b) amper.
*c) watt.
*d) volt.

[398.] 1kV je jednako:

*a) 1000 mV.
*b) 10000 V.
*c) 0.01 MV.
*d) 1000 V.

[399.] Za metale je karakteristicno da:

*a) su obicno veoma dobri provodnici elektricne struje.
*b) ih cesto upotrebljavamo kao izolatore.
*c) obicno veoma slabo provode elektricnu struju.
*d) su poluprovodnici.

[400.] Koji je od navedenih materijala izolator?

*a) Polivinil.
*b) Aluminijum.
*c) Bakar.
*d) Srebro.

[401.] Koji je od navedenih materijala izolator?

*a) Gvozdje.
*b) Aluminijum.
*c) Teflon.
*d) Bakar.

[402.] Koji je od navedenih materijala provodnik?

*a) Destilisana voda.
*b) Aluminijum.
*c) Teflon.
*d) Bakelit.

[403.] Koji je od navedenih materijala provodnik?

*a) Polivinil.
*b) Aluminijum.
*c) Teflon.
*d) Vazduh.

[404.] Koji je od navedenih materijala poluprovodnik?

*a) Bakelit.
*b) Aluminijum.
*c) Germanijum.
*d) Vazduh.

[405.] Koji je od navedenih materijala poluprovodnik?

*a) Srebro.
*b) Silicijum.
*c) Drvo.
*d) Vazduh.

[406.] Za izolatore je karakteristicno da:

*a) imaju veliki broj slobodnih elektrona.
*b) dobro provode elektricnu struju.
*c) nemaju slobodnih nosilaca elektriciteta, zato ne provode elektricnu struju.
*d) su poluprovodnici.

[407.] Kako nazivamo sposobnost provodnika da se opire toku elektricne struje?

*a) Elektricno trenje.
*b) Elektricni napon.
*c) Elektricna otpornost.
*d) Elektricni protok.

[408.] Sa kojim slovom se u elektronici oznacava otpor?

*a) U.
*b) G.
*c) R.
*d) C.

[409.] Kako se naziva jedinica za merenje elektricnog otpora?

*a) amper.
*b) watt.
*c) om.
*d) farad.

[410.] Otpornicima koji imaju negativni temperaturni koeficijent otpornosti se sa povecanjem temperature:

*a) otpor povecava.
*b) otpor ne menja.
*c) otpor smanjuje.
*d) provodnost se ne menja.

[411.] Otpornicima koji imaju pozitivni temperaturni koeficijent otpornosti, se sa povecanjem temperature:

*a) otpor ne menja.
*b) otpor smanjuje.
*c) provodnost  ne smanjuje.
*d) otpor povecava.

[412.] Na slici je simbol za:

*a) stalni otpor.
*b) promenljivi otpor.
*c) osigurac.
*d) potenciometar.

 

figure3341

 

[413.] Na slici je simbol za:

*a) potenciometar.
*b) polupromenljivi otpor.
*c) osigurac.
*d) promenljivi otpor.

 

figure3354

 

[414.] Na slici je simbol za:

*a) stalni otpor.
*b) promenljivi otpor.
*c) osigurac.
*d) potenciometar.

 

figure3367

 

[415.] Na slici je simbol za:

*a) stalni otpor.
*b) promenljivi otpor.
*c) osigurac.
*d) potenciometar.

 

figure3380

 

[416.] Oko magneta postoji magnetno polje. Kako prikazujemo postojanje polja?

*a) Polje prikazujemo silnicama. To su crte, koje pokazuju smer polja i krecu se od juznog ka severnom polu magneta.
*b) Polje prikazujemo silnicama. To su crte, koje pokazuju smer polja i krecu se od severnog ka juznom polu magneta.
*c) Polje prikazujemo sa crtom kojom pravimo magnetnu osu.
*d) Polje prikazujemo ekvipotencialnim crtama.

[417.] Magnet u obliku stapa ima svoj severni i juzni pol. Sta se dogadja kada magnet prelomimo?

*a) Magnet ne smemo prelomiti jer ce izgubiti magnetne sposobnosti.
*b) Svaki komad magneta ima svoj severni i juzni pol.
*c) Magnet je veoma tvrd materijal, tako da ga ne mozemo prelomiti.
*d) Dobijamo dva komada, od kojih jedan ima samo severni, a drugi samo juzni pol.

[418.] Da li se oko provodnika, kroz kojeg tece elektricna struja, stvara magnetno polje?

*a) Ne, nikada.
*b) Da, samo povremeno.
*c) Da, svakako.
*d) Ne, magnetno polje se stvara samo oko magneta.

[419.] Sa kojim slovom oznacavamo jakost magnetnog polja?

*a) U.
*b) R.
*c) L.
*d) H.

[420.] Sa kojom jedinicom merimo jakost magnetnog polja?

*a) Amper po metru (A/m).
*b) Volt (V).
*c) Amper (A).
*d) Kelvin (K).

[421.] Koja je glavna karakteristika jednosmerne struje?

*a) Smer kretanja nosilaca elektriciteta se ne menja.
*b) Za jednosmernu struju ne vazi Omov zakon.
*c) Smer kretanja nosilaca elektriciteta se menja.
*d) Da ne mozemo izmeriti njenu jacinu sa ampermetrom.

[422.] Da li izvor jednosmernog napona moze generisati jednosmernu struju?

*a) Da.
*b) Naizmenicno generise istosmernu i naizmenicnu struju.
*c) Ne.
*d) Jednosmerni izvor uvek generise naizmenicnu struju.

[423.] Da li hemmijska reakcija moze proizvesti jednosmernu struju?

*a) Ne.
*b) Da, na tom principu rade baterije i akumulatori.
*c) Da, na tom principu radi atomski reaktor.
*d) Ne, jer hemija nema veze sa elektrotehnikom.

[424.] Da li pomeranje provodnika u magnetnom polju moze prouzrokovati nastanak elektricne struje?

*a) Ne.
*b) Da, na tom principu rade generatori elektricne struje.
*c) Da, na tom principu radi atomski reaktor.
*d) Samo u promenljvom magnetnom polju.

[425.] Kod paralelne veze vise jednakih celija elektricna struja jednaka je:

*a) zbiru struja svih celija.
*b) struji jedne celije.
*c) naponu najpraznije celije.
*d) struji najpunije celije.

[426.] Sta se dogadja kod serijske veze dve ili vise jednakih baterija?

*a) Ukupni napon je jednak zbiru svih baterija.
*b) Ukupni kapacitet je jednak zbiru kapaciteta svih baterija.
*c) Povecava se kapacitet i napon.
*d) Serijsko vezivanje baterija je opasno, pa to  nije preporucljivo raditi.

[427.] Kod serijske veze vise jednakih celija struja je jednaka:

*a) zbiru struja pojedinih celija.
*b) struji jedne celije.
*c) struji najpraznije celije.
*d) struji najpunije celije.

[428.] Akumulator ima kapacitet 10 Ah. Koliko casova ga mozemo upotrebljavati pri potrosnji struje od 500 mA?

*a) 20 casova.
*b) 2 casa..
*c) 200 casova.
*d) 0.2 casa.

[429.] Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2.5 casa. Kolika struja je tekla kroz potrosac?

*a) 2000 mA.
*b) 500 mA.
*c) 200 mA.
*d) 5000 mA.

[430.] Ni-Cd akumulator ima kapacitet 1 Ah. Punicemo ga 14 casova. Koja struja punjena je najpogodnija?

*a) 10 mA.
*b) 50 mA.
*c) 100 mA.
*d) 500 mA.

[431.] Akumulator ima napon 12 V. Njegova unutrasnja otpornost je 0.1 oma. Kolika je struja kratkog spoja?

*a) 1.2 A.
*b) 12 A.
*c) 0.12 A.
*d) 120 A.

[432.] Sta je struja kratkog spoja?

*a) To je struja samopraznenja akumulatora.
*b) To je struja koja tece kada kratko spojimo polove izvora.
*c) To je struja koja tece kada je na izvor prikljucen potrosac.
*d) To je struja pri kojoj pregori osigurac.

[433.] Koja je glavna karakteristika naizmenicne struje?

*a) Smer kretanja nosilaca elektriciteta se ne menja.
*b) Naizmenicna struja tece kroz ljudski organizam.
*c) Smer kretanja nosilaca elektriciteta se periodicno menja.
*d) Za naizmenicnu struju ne vazi Omov zakon.

[434.] Koji od navedenih izvora ne moze generisati naizmenicnu struju?

*a) Generatori u elektranama.
*b) Akumulator.
*c) Prenosni generator, koji pokrece benzinski motor.
*d) Automobilski alternator.

[435.] U kojem od navedenih primera se u zicanoj petlji, koja se nalazi u magnetnom polju, ne indukuje napon?

*a) Kada petlju pomeramo u stalnom magnetnom polju.
*b) Kada petlju pomeramo u promenljivom magnetnom polju.
*c) Kada petlja miruje u stalnom magnetnom polju.
*d) Petlja miruje u promenljivom magnetnom polju.

[436.] Imamo oscilovanje od 100 ciklusa u 5 sekundi. Kolika je frekvencija?

*a) 100 Hz.
*b) 500 Hz.
*c) 200 Hz.
*d) 20 Hz.

[437.] Imamo oscialcije frekvencije 50 Hz. Koliko ciklusa ce biti u vremenu od 2.5 sekunde?

*a) 20.
*b) 200.
*c) 150.
*d) 125.

[438.] Kako nazivamo jedinicu za merenje frekvencije?

*a) Volt (V).
*b) Farad (F).
*c) Herc (Hz).
*d) Henri (H).

[439.] Oscilacije frekvencije 300 MHz se sire brzinom od 300000 km/s. Kolika je talasna duzina?

*a) 0.1 m.
*b) 1 m.
*c) 10 m.
*d) 100 m.

[440.] Talasna duzina frekvencije 50 Hz je 1 m. Kojom brzinom se siri talas?

*a) 50 m/s.
*b) 5 m/s.
*c) 0.2 m/s.
*d) 0.02 m/s.

[441.] Oscilacije sa talasnom duzinom  10 m se sire brzinom od 300000 km/s. Kolika je frekvencija oscilovanja?

*a) 300 Mhz.
*b) 30 MHz.
*c) 3 MHz.
*d) 300 kHz.

[442.] Koji od navedenih signala je jednak zbiru signala A i B?

*a) Signal na slici 1.
*b) Signal na slici 2.
*c) Signal na slici 3.
*d) Signal na slici 4.

 

figure3601

 

[443.] Koji od navedenih signala je jednak zbiru signala A i B?

*a) Signal na slici 1.
*b) Signal na slici 2.
*c) Signal na slici 3.
*d) Signal na slici 4.

 

figure3614

 

[444.] Imamo sinusni naizmenicni napon sa efektivnim naponom tex2html_wrap_inline7978 . Koliku vrsnu vrednost ima napon?

*a) 220 V.
*b) 200 V.
*c) 150 V.
*d) 141 V.

[445.] Koji je od navednih napona sinusnog oblika najveci?

*a) Srednji.
*b) Efektivni.
*c) Vrsni.
*d) Nulti.

        Merne jedinice                                                           Zavojnice,kondenzatori