Omov zakon, snaga

[446.] Koji zakon opisuje vezu izmedju napona, struje i otpora u elektricnim kolima?

a) Kirhofov zakon.
b) Omov zakon.
c) Dzulov zakon.
d) Pravilo 'desne ruke'.

[447.] Koja od dole navedenih jednacina izrazava Omov zakon?

a) R = U I
b) I = R U
c) U = R I
d)

[448.] Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrednosti 100 oma. Kolika ce biti jacine struje kroz otpornik?

a) 0.01 A.
b) 0.1 A.
c) 1 A.
d) 10 A.

[449.] Kroz otpor od 50 oma tece struja 100mA. Koliki je napon na otporu?

a) 50 V.
b) 5 V.
c) 2 V.
d) 20 V.

[450.] Baterija napona 10 V je prikljucena na opterecenje kroz koje tece struja od 2 A. Koliki je otpor opterecenja?

a) .
b) .
c) .
d) .

[451.] Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije tacna?

a) Kroz sve otpornike tece jednaka struja.
b) Ukupan otpor je jednak zbiru svih otpora.
c) Napon je rasporedjen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji.

[452.] Paralelno povezemo dva otpornika po . Koliki je ukupan otpor?

a) .
b) .
c) .
d) .

[453.] Serijski povezemo tri otprnika: R1=5 oma, R2=10 oma, R3=20 oma. Koliki je ukupni otport?

a) .
b) .
c) .
d) .

[454.] Koja od sledecih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije tacna?

a) Napon na svim otpornicima je isti.
b) Ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji.
c) Jacina struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima.
d) Ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora.

[455.] Paralelno povezemo dva otpornika po 100 oma. Koliki je ukupni otpor?

a) .
b) .
c) .
d) .

[456.] Koliki je ukupni otpor kola na slici?

a) .
b) .
c) .
d) .

 

 

[457.] Koliki je ukupni otpor kola na slici?

a) .
b) .
c) .
d) .

 

 

[458.] Koliki je ukupni otpor kola na slici?

a) .
b) .
c) .
d) .

 

 

[459.] Koliki je ukupni otpor kola na slici?

a)
b)
c)
d)

 

 

[460.] Izracunaj napon na otporniku R!

a) 20 V.
b) 15 V.
c) 10 V.
d) 5 V.

 

 

[461.] Koliki je napon na otporniku R=10 oma, kroz koji tece struja I=500 mA?

a) 50 V.
b) 20 V.
c) 2 V.
d) 5 V.

[462.] Napon na otporniku R=1 kilooma je 5 V. Kolika struja tece kroz otpornik?

a) 5 nA.
b) 5 mA.
c) 50 mA.
d) 500 mA.

[463.] Odredi napon izmedju tacke A i B

a) 12 V.
b) 11 V.
c) 10 V.
d) 9 V.

 

 

[464.] Izracunaj otpor izmedju tacke A i B

a) .
b) .
c) .
d) .

 

 

[465.] Izracunaj vrednost struje I3!

a) 5 A.
b) -5 A.
c) 0 A.
d) 1 A.

 

 

[466.] Izracunaj vrednost struje I1!

a) -2 A.
b) 0 A.
c) 2 A.
d) 3 A.

 

 

[467.] Izracunaj napon na otporniku R!

a) 6 V.
b) 8 V.
c) 10 V.
d) 12 V.

 

 

[468.] Izracunaj napon baterije!

a) 1 V.
b) 4 V.
c) 8 V.
d) 10 V.

 

 

[469.] Izracunaj zbir napona u zatvorenoj petlji II !

a) 0 V.
b) 10 V.
c) 20 V.
d) 15 V.

 

 

[470.] Sa kojom oznakom oznacavamo elektricnu snagu?

a) U.
b) W.
c) P.
d) A.

[471.] Kako nazivamo jedinicu za merenje elektricne snage?

a) Volt (V).
b) Dzul (J).
c) Vat (W).
d) Kandela (cd).

[472.] Izracunaj snagu koja se trosi na opterecenju otpora 1 om, pri naponu 10 V.

a) 100 W.
b) 10 W.
c) 1 W.
d) 0.1 W.

[473.] Kroz sijalicu od 100 W tece struja od 1 A. Na koliki napon je prikljucena?

a) 1 V.
b) 10 V.
c) 100 V.
d) 1000 V.

[474.] Generator ima unutrasnji otpor 50 oma. Pri kolikoj otpornosti opterecenja dobijamo najveci prenos snage?

a) .
b) .
c) .
d) .

[475.] Iskoristenje izlaznog stepena predajnika je jednako:

a) razlici ulazne i izlazne snage.
b) umnosku ulazne i izlazne snage.
c) razmeru izlazne i ulazne snage.
d) razlici izlazne i ulazne snage.

[476.] Ulazna snaga predajnika je 200 W. Kolika je izlazna snaga pri iskoristenju od 50%?

a) 400 W.
b) 100 W.
c) 40 W.
d) 25 W.

[477.] INPUT predajnika je 200 W, OUTPUT je 100 W. Koliko je iskoristenje izlaznog stepena?

a) 45,5%.
b) 50,0%.
c) 60,0%.
d) 65,5%.

[478.] Kada je prenos snage sa generatora na opterecenje najveci?

a) Tada, kada je otpornost opterecenja mnogo manja od otpornosti generatora.
b) Tada, kada je otpornost opterecenja mnogo veca od otpornosti generatora.
c) Tada, kada su otpornosti opterecenja i generatora jednake.
d) Nikada.

[479.] Sta oznacava oznaka PEP?

a) PEP je oznaka za vrstu antene, koja se upotrebljava u radioamaterskim takmicenjima.
b) PEP je oznaka za Peak Envelope Power ili vrsna snaga predajnika.
c) PEP oznacava efektivnu izracenu snagu.
d) PEP je skracenica koja u elektrotehnici nema nikakvo znacenje.

[480.] 100 W sijalica gori 10 sati. Koliko ce elektricne energije potrositi za to vreme?

a) 0.1 kWh.
b) 1 kWh.
c) 10 Wh.
d) 100 Wh.

[481.] Sa kojom oznakom se oznacava pojacanje ili slabljenje signala?

a) Volt (V).
b) Farad (F).
c) Decibel (dB).
d) Frekvencija (f).

[482.] Povecanje snage predajnika za 3 dB znaci:

a) dvostruko povecanje snage.
b) trostruko povecanje snage.
vc) cetvorostruko povecanje snage.
d) desetostruko povecanje snage.

[483.] Povecanje snage predajnika za 10 dB znaci:

a) dvostruko povecanje snage.
b)  trostruko povecanje snage.
c) cetvorostruko povecanje snage.
d) desetostruko povecanje snage.

[484.] Koliko je ukupno pojacanje sistema na slici?

a) 10 dB.
b) 5 dB.
c) 0 dB.
d) -5 dB.

 

 

[485.] Koliko je ukupno pojacanje sistema na slici?

a) 10 dB.
b) 5 dB.
c) 0 dB.
d) -5 dB.

 

 
  

       Elektricni filtri                                                                 Merne jedinice